MENÜ
                                                      

ALAPSZABÁLY

 

Alulírottak szabad akaratunkból elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek megfelelően létrehozzuk az Alkotás Varázsáért Egyesületet.

Az Egyesület 2013. december 20-án az alábbi Alapszabályt fogadta el.

 

I.

AZ EGYESÜLET ADATAI

1.) Az Egyesület neve: Alkotás Varázsáért Egyesület

2.) Az Egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Fészek utca 24.

3.) Az Egyesület működési területe: Magyarország egész területére kiterjed.

4.) Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, képviseletére az Elnök jogosult.

 

 II.

 AZ EGYESÜLET CÉLJA

1.) Az Egyesület célja a művészetpártolás; az alkotás varázsának, szépségének, élményének biztosítása a különböző művészeti ágak – azon belül a kisebb alkotóterületek – specifikus megismertetésével, tematikus bemutatásával, előadások, kiállítások, kiadványok, egyéb oktatási tevékenység, nevelőmunka, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, illetve más prezentációs lehetőségek által.

2.) Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:

 • művészeti alkotások létrehozását ösztönözheti,
 • művészeti alkotótáborokat szervezhet,
 • programokat, rendezvényeket, előadásokat, konferenciákat hívhat életre, kiadványokat támogathat,
 • elősegítheti a hagyományápolást,
 • patronálhatja a népi kultúra feltárását, megőrzését és elsajátítását,
 • fontos feladat a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása,
 • önállóan vagy partnerként pályázhat, illetve pályázatokat írhat ki,
 • szolgáltatásokat nyújthat: tanfolyamok, előadások szervezése, tanfolyami jegyzetek biztosítása, stb.,
 • kapcsolatokat építhet ki és tarthat fenn általános és középiskolákkal, a művészetpártolás, a magyar művészeti értékek megóvása, továbbörökítése, a művészeti nevelés segítése céljából,
 • együttműködhet országos és helyi – hasonló célú – egyesületekkel, alapítványokkal, önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel,
 • támaszkodhat az önkormányzatok intézményeire, szervezeteire,
 • kapcsolatot építhet ki és tarthat fenn hazai és külföldi művészetpártoló partnerekkel,
 • tananyagot fejleszthet,
 • egyéb módszerekkel segítheti az egyesületi célok megvalósulását,
 • támogathatja az alkotókedvet azzal, hogy az alkotók számára:
  • táborokban, versenyeken, művészeti továbbképzéseken, kiállításokon való részvételt,
  • tehetséggondozást,
  • fellépési, bemutatkozási lehetőséget, ehhez támogatást,
  • esetenként komplett és komplex menedzselést biztosít.

3.) Az Egyesület tevékenysége keretében egyrészt felkutatja és megszólítja azokat az alkotókat és alkotni vágyókat, akik különböző művészeti alkotások életre hívását választják önkifejezési formájuknak.

Az Egyesület másrészt célul tűzi ki alkotótagjainak folyamatos szakmai fejlesztését, munkáik széleskörű megismertetését különböző prezentációs lehetőségek által.

4.) Az Egyesület – tagjai közti minél szorosabb együttműködés biztosítása érdekében – célul tűzi ki egy olyan találkozó hely létrehozását, ahol lehetőséget teremt alkotótagjai számára, hogy inspiratív környezetben végezhessenek művészeti tevékenységet.

5.) Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

6.)  Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

7.) Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

8.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

1.) Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

A rendes tagok felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt.

A rendes tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

2.) Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az egyesületi tagság formái:

a) rendes tagság,

b) tiszteletbeli tagság,

c) pártoló tagság.

3.) Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

a) részt vehetnek az Egyesület Taggyűlésén;

b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Taggyűlésén;

c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók;

d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;

e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;

f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

 Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

a) kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit;

b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását;

c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

4.) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő művészi, oktatási, tudományos eredményeket elért személy, aki a művészetpártolás, illetőleg az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja.

A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Taggyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik.

Tiszteletbeli tagi cím adományozásáról a Taggyűlés jogosult dönteni.

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tag részt vehet a Taggyűlésen, ahol tanácskozási és véleményezési jog illeti meg.

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

5.) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §) – költségvetési szerv kivételével – aki, illetőleg amely, készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos anyagi támogatására.

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Taggyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, tanácskozási joga van, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie.

6.) A tagsági viszony megszűnik:

a) a rendes tag

  • kilépésével;
  • a rendes tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a rendes tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását.

  A kizárás oka lehet, ha a rendes tag az Egyesületnek

  • anyagi kárt okoz,
  • jó hírét sérti,
  • nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza,
  • egyéb negatív befolyásolást gyakorol tevékenységével.
  • a rendes tag halálával, a jogi személy rendes tag jogutód nélküli megszűnésével.

b) a pártoló tag:

  • kilépésével;
  • a pártoló tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a pártoló tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását.

  A kizárás oka lehet, ha a pártoló tag az Egyesületnek

  • anyagi kárt okoz,
  • jó hírét sérti,
  • nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza,
  • egyéb negatív befolyásolást gyakorol tevékenységével.
  • a pártoló tag halálával, a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével.

c) a tiszteletbeli tag:

  • kilépésével;
  • a tiszteletbeli tag kizárásával: A Taggyűlés bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a tiszteletbeli tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. A tiszteletbeli tag kizárásáról szóló taggyűlési határozattal szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül az érintett bírósághoz fordulhat. A Taggyűlés kizárást kimondó határozatának jogerőre emelkedéséig a tiszteletbeli tag jogait nem gyakorolhatja.

   A kizárás oka lehet, ha a tiszteletbeli tag az Egyesületnek

  • anyagi kárt okoz,
  • jó hírét sérti,
  • nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza,
  • egyéb negatív befolyásolást gyakorol tevékenységével.
  • a tiszteletbeli tag halálával, a jogi személy tiszteletbeli tag jogutód nélküli megszűnésével.

 A kizárásról szóló döntést a rendes taggal, a pártoló taggal, illetve a tiszteletbeli taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Taggyűlés soron következő ülésén bírál el.

7.) Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

a) azt a rendes tagot, aki elmaradt a tagdíj megfizetésével és az Elnök írásbeli felszólítására 90 napon belül sem fizeti meg a tagdíjat, ha a rendes tagot a fizetési felszólításban a póthatáridő tűzése mellett az Elnökség figyelmezteti arra is, hogy az Elnökség kizárja a tagok sorából, ha a fizetési felszólításban meghatározott határidőn belül tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a rendes tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat;

b) azt a természetes személyt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

 A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Taggyűléséhez fellebbezéssel élhet.

 A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

8.) A tag kilépési szándékát az Elnökséghez kell, hogy bejelentse. Az Elnökség a következő Taggyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről.

9.) A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Taggyűlés évente 5000 Ft-ban, azaz ötezer forintban állapítja meg.

10.) A tagdíjak a tárgyévre előre esedékesen fizetendőek (a tárgyév második hónapjában), az Egyesület bankszámlájára történő átutalással, illetve készpénzes befizetéssel.

Részletfizetésre is van lehetőség. Ebben az esetben a tagdíjat félévenként kell befizetni előre a tárgyév második (február) és nyolcadik (augusztus) hónapjában két egyenlő részre elosztva (2500 Ft/félév, azaz kétezer-ötszáz forint/félév).

Az év közben csatlakozók – az adott töredék évre – a felvételt követően – a hátralévő hónapok figyelembevételével – részarányos díjat fizessenek 420 Ft/hónap, azaz négyszázhúsz forint/hónap összegben.

 

 IV.

 AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1.) Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:

a) Taggyűlés,

b) Elnökség,

c) Munkacsoportok.

 

Az Egyesület tisztségviselői:

a) Elnök,

b) Alelnök,

c) Titkár,

d) 2 elnökségi tag.

 

 Taggyűlés

2.) A Taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Taggyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére levélben, faxon vagy személyazonosításra alkalmas e-mailen meghívót kell küldeni legalább 5 munkanappal a Taggyűlés időpontja előtt. A Taggyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a Taggyűlést.

A taggyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Taggyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Taggyűlés nem határozatképes.

3.) A Taggyűlés összehívása az Elnök feladata.

4.) A Taggyűlést össze kell hívni:

a) ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt;

b) ha az Elnökség rendkívüli Taggyűlés összehívását tartja szükségesnek;

5.)  A Taggyűlés határozatképes, ha azon az Egyesület rendes tagságának több mint a fele személyesen vagy képviselője útján jelen van. Amennyiben a Taggyűlés nem volt határozatképes, a tagok a megismételt taggyűlésről ismét meghívót kapnak, mely tartalmazza az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontokat, a megismételt Taggyűlés helyét és idejét, valamint az a figyelmeztetést, hogy a megismételt Taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben azon legalább két elnökségi tag jelen van.

6.) A Taggyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Taggyűlés levezetésével mást is megbízhat.

A Taggyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a jelenlévők száma, a döntések tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén a személye. A jegyzőkönyvet a Taggyűlés Elnöke és két, a Taggyűlés által megválasztott tag hitelesíti.

7.) A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása;

b) az Alapszabály elfogadása és módosítása;

c) a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése;

d) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha a törvény eltérően nem rendelkezik.

 e) Elnökség és Munkacsoportok tagjainak megválasztása, illetve visszahívása;

  • visszahívás oka lehet, ha
   1. a tisztségviselő az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat,
   2. megszegi az Egyesület Alapszabályát, az Egyesületen belüli tevékenységre vonatkozó jogszabályt, belső szabályzatot, határozatot,
   3. jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélik, vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltják.

f) tagdíj mértékének megállapítása;

g) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása legkésőbb a tárgyévet követő év 150. napjáig;

h) az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása;

i) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Taggyűlés hatáskörébe utal.

8.) A Taggyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

Az éves beszámoló jóváhagyása a Taggyűlés általános határozathozatalának a szabályai szerint történik, egyszerű szótöbbséggel.

A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

a) az Alapszabály elfogadásához, módosításához;

b) az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;

c) az Elnökség, illetve a Munkacsoportok tagjainak visszahívásához;

d) a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.

9.) Az Elnökség, valamint egyéb ad hoc tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.

A megismételt szavazáskor a legtöbb szavazatot kapott személy tekintendő megválasztottnak.

A Taggyűlés minden más kérdésben nyílt szavazással hoz határozatot.

10.) Az Egyesület taggyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet. A taggyűlés nyilvánossága csak személyiségi jogsérelem, illetve az adatvédelmi törvény sérelme esetén korlátozható.

11.) Az Elnök a Taggyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

Elnökség

12.) Az 5 (öt) tagú Elnökséget a Taggyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából, titkos szavazással 5 éves időtartamra, azaz 2013. november 5. napjától kezdődően 2018. november 5. napjáig szóló időtartamra. A mandátum lejárta után az Elnökség tagjai e tisztségre korlátlan alkalommal újra megválaszthatók. Az Elnökség tagjai: Elnök, Alelnök, Titkár és két elnökségi tag.

13.) Az Elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.

14.) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az Elnökség az ülésről legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (levél, fax, személyazonosításra alkalmas e-mail) értesíti a tagokat, az ülés napirendjének mellékelésével.

15.) Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak. Az Elnökség kizárólag az Egyesület tagjai közül kerülhet megválasztásra.

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

16.) Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyben fel kell tüntetni a hozott döntések tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén személyét. A jegyzőkönyvet két jelenlévő elnökségi tag írja alá. Az elnökség által hozott határozatokat be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.

A jegyzőkönyv elkészítéséért, és a hozott döntéseknek a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséért és az érintettekkel való közléséért az Elnök a felelős.

17.) Az Elnökség feladata:

a) a taggyűlések közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – a taggyűlés hatáskörének gyakorlása, az Egyesület működésének irányítása;

b) az Alapszabályban meghatározott, a tagsági jogviszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos elnökségi feladatok ellátása;

c)  a Taggyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Taggyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

d) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés előkészítése;

e) az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

f) a Munkacsoportoknak és a Tanácsadó Testület tagjainak felkérése, ill. tagságból való törlés;

g) személyzeti munka irányítása; ügyintézők beszámoltatása;

h) az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

i) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

 

Az Egyesület Elnöke, Alelnöke, az Elnökség tagjai

18.) Az Elnökség tagjai közül jelen Alapszabály aláírásától számított 5 (öt) éves időtartamra, azaz 2013. november 5. napjától kezdődően 2018. november 5. napjáig szóló időtartamra megválasztja az Egyesület Elnökét. A mandátum lejárta után az Elnök e tisztségre korlátlan alkalommal újra megválasztható.

19.) Az Egyesület Elnöke: Szabó Gábor József

                                                   anyja neve:

                                                   született:

                                                   lakcím:

20.) Az Elnök feladata és hatásköre:

a) az Egyesület tevékenységének irányítása;

b) a Taggyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

c) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

d) a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

e) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

f) irányítja az Elnökség munkáját;

g) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit;

h) önállóan képviseli az Egyesületet;

i) az Egyesület nevében önálló aláírási jogosultsággal rendelkezik;

j) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;

k) irányítja az Egyesület gazdálkodását;

l) utalványozási jogot gyakorol;

m) rendelkezik a bankszámla felett;

n) gyakorolja a munkáltatói jogokat;

o) minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

21.) Az Elnökség tagjai közül jelen Alapszabály aláírásától számított 5 (öt) éves időtartamra, azaz 2013. november 5. napjától kezdődően 2018. november 5. napjáig szóló időtartamra megválasztja az Egyesület Alelnökét. A mandátum lejárta után az Alelnök e tisztségre korlátlan alkalommal újra megválasztható.

22.) Az Egyesület Alelnöke: Tárczy Gabriella Enikő

                                                   anyja neve:

                                                   született:

                                                   lakcím:

23.) Az Alelnök feladatai:

a) az Elnök konzultánsaként működik;

b) az Elnök akadályoztatása esetén vezeti a Taggyűlést és/vagy az Elnökség ülését;

c) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;

d) az Alelnök az Elnökkel közösen előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli;

e) az Alelnök a Titkár együttes aláírásával rendelkezhet az egyesületi bankszámla felett.

24.) Az Elnökség tagjai közül jelen Alapszabály aláírásától számított 5 (öt) éves időtartamra, azaz 2013. november 5. napjától kezdődően 2018. november 5. napjáig szóló időtartamra megválasztja az Egyesület Titkárát. A mandátum lejárta után az Elnök e tisztségre korlátlan alkalommal újra megválasztható.

25.) Az Egyesület Titkára: Katona Zoltánné

                                                   anyja neve:

                                                   született:

                                                   lakcím:

26.) A Titkár feladatai:

a) iratkezelés, bizonylatok kezelése, pénzkezelés;

b) az Egyesület jelentéseinek hozzáférhetővé tétele;

c) közreműködés az elnökségi ülések előkészítésében, illetve a döntések gyakorlati végrehajtása;

d) az Egyesület működése során szükségessé váló szerződéskötések előkészítése;

e) pályázatfigyelés, pályázati anyagok előkészítése, benyújtása, adminisztrációja;

f) az Egyesület napi gazdálkodásával kapcsolatos napi feladatok végrehajtása;

g) a Titkár az Alelnök együttes aláírásával rendelkezhet az egyesületi bankszámla felett.

A Titkár tevékenysége során mindenben az Elnökség döntéseinek végrehajtójaként jár el.

27.) Az Egyesület Elnökségének további tagjai:

              - Dr. Horváthné Csinga Erzsébet (lakcím:                        )

              - Takács Krisztián (lakcím:                      )

28.) Az Egyesület elnökségi tagjainak feladatai:

a) Rendszeresen és tevékenyen vesz részt:

  • az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában;
  • a határozatok előkészítésében és meghozatalában;
  • a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében.

b) Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni;

c) Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.

 29.) Az elnökségi tagság megszűnik:

a) a mandátum lejártával,

b) lemondással,

c) visszahívással,

d) halállal,

e) tagsági jogviszony megszűnésével.

 

Munkacsoportok

 30.) Az Elnökség az aktuális célfeladatok megvalósításához szükség szerint ad hoc vagy állandó helyi, regionális, vagy célzott feladatú egyéb munkacsoportot hozhat létre. A csoportok, amelyek élére az Elnökség vezetőt jelölhet ki, tevékenységüket az Egyesületi célok teljeskörű szem előtt tartásával végzik.

 

V.

AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

1.) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség készít el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Taggyűlés elé terjeszt.

2.) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

a) tagdíjak, amelyet a Taggyűlés állapít meg;

b) magán és jogi személyek támogatásai;

c) ajándékok;

d) pályázatok;

e) 1 %-os bevétel;

f) az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek;

g) az Egyesület rendezvényeinek bevételei;

h) egyéb gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevétel.

3.) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4.) Az Egyesület a céljának elérése érdekében jogszabályi keretek között gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, az ebből származó bevételének megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban megjelölt tevékenységre kell fordítania.

5.) Az Egyesület tisztségviselőit, támogatóit és az önkénteseit, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, valamint a tagnak a tagsági jogviszony alapján az alapszabály szerinti cél szerint nyújtott juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

6.) Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. Az Elnök önállóan képviseli az Egyesületet és önállóan rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett. Az Elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az Egyesület bankszámlája felett az Alelnök és a Titkár együttesen jogosult rendelkezni.

 

VI.

 DÖNTÉSEK KÖZLÉSE, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYOK

 1.) A Taggyűlés és az Elnökség határozatairól az Elnökség a tagokat postai úton, vagy személyazonosításra alkalmas e-mail formájában közvetlenül értesíti. 

 2.) A taggyűlési és az elnökségi határozatok az Egyesület honlapján (www.ave.freewb.hu) közzétételre kerülnek.

 3.) Az Egyesület a működéséről, a szolgáltatások igénybevételének a módjáról, a beszámolói közlésekről, az általa kiírt pályázatokról a rendszeresen frissített honlapján keresztül nyújt bárki számára elérhető tájékoztatást.

 

VII.

 AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

1.)  Az Egyesület megszűnik, ha:

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad);

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz;

c) a bíróság feloszlatja;

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését;

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

2.) Az 1.) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az 1.) bekezdés b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

3.) A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

4.) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

5.) Az Egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.

6.) Az Egyesület az 5.) bekezdés szerinti hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést csak a legfőbb szerv külön felhatalmazása alapján köthet.

Határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződés megkötésétől számítva évente a legfőbb szerv újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti.

 

VIII.

 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64.§-a, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok és a taggyűlési határozatok az irányadóak.

2.) Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

3.) Ezt az Alapszabályt az Alkotás Varázsáért Egyesület 2013. december 20. napján összehívott alakuló Taggyűlésen fogadta el.

 

Kelt: Nyíregyháza, 2013. december 20-án.

 

…………………………………

Szabó Gábor József

az Egyesület Elnöke

 

 

…………………………………

Tárczy Gabriella Enikő

az Egyesület Alelnöke


 

…………………………………

Katona Zoltánné

 az Egyesület Titkára

 

 

       …………………………………

Dr. Horváthné Csinga Erzsébet

az Egyesület Elnökségének tagja

 


…………………………………

 Takács Krisztián

az Egyesület Elnökségének tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

Bírósági bejegyzés szám: 23.Pk.60.086/2013/20.

Jogerőre emelkedett: 2014. június 03.

 

Adószám: 18597589-1-15

 

Bankszámlaszám: 68800123 - 11111386 (Szabolcs Takarék)

 

E-mail: alkvare@gmail.com

 

 

 

Kapcsolattartó:

 

 SZABÓ GÁBOR JÓZSEF - Elnök

 

 Telefon: +36 20 / 418 - 9545

 

 

 

 

Asztali nézet